Dili, Domingo, 22/Agostu/2021-Ministru Petróleu no Minerais, Dr. Victor da Conceição Soares, hamutuk ho Jeneral Mau Nana, Sosiedade Sivil no Komunidade sira, akompanha Sua Exélensia Primeiru Ministru Taur Matan Ruak ho Komitiva halao vizita ba kaskata ka ” Water Fall/Air Terjun ” iha area Uaibitai, Aldeia Laumana, Suku Letemumu, Postu Administrativu Kelekai, Munisipiu Baucau, ne’ebé mak lokaliza iha Foho Matebean Mane nia hun.

Durante vizita ba fatin ho beleza furak no natureza ne’ebé mak suli ho we kaskata fresku iha aréa foho Matebean mane nia hun ne’e, Sua Exélensia Primeiru Ministru Taur Matan Ruak ho Komitiva tomak, ne’ebé mak akompanha husi Ministru Petróleu no Minerais, Dr. Victor da Conceição Soares, Jeneral Mau Nana, membrus F-FDTL no PNTL, Sosiedade Sivil no Komunidade Uaibitai ne’e, haktuir kona-ba istoria resistensia durante resisti hasoru invazaun husi funu maluk sira, wainhira ataka Falintil ho Povo sira iha aréa foho Matebean, no resulta Povo inosente no membrus Falintil sira lakon vida, hodi defende-an husi atakasaun funu maluk sira, liu husi rai ho forsa armadu sira, tasi ho ro funu lansa morteiru mai foho Matebean no anin liu husi aviaun funu ne’ebé mak halo bombardementu mai foho Matebean.

Foho Matebean sai nu’udar fatin istoríku resistensia nian, no foho lulik ne’ebé mak ho paizajen furak no natureza ne’ebé mak fresku no bonitu, no ba futuru sei sai mos nu’udar sitiu turistiku no destinasaun turismu ne’ebé mak sei atrai turista sira husi rai laran no mos rai liur.

By mpm

X